Lake Sonoma 2023

L-R: Keyes, Baca, Holmen, Clark, Olson, Cates at Lake Sonoma 50